۱۴ شهریور ۱۳۹۴

سیکس یر اولد ویزدم

اون بچه هان که دل دارن،
آدم بزرگا قلب دارن فقت

هیچ نظری موجود نیست: